BECOME PART OF THE COMMUNITY - Sign up here
 • Twierdzili, że nie da się ustawić hasła w dot2, czy blokować lub odblokowywać hasłem, zy mieć osobne konto - kilka kont...

  Ale... w instrukcji dot2 nie ma jak zmienić maskę podsieci, a się da, identycznie jak w GM2.

  Więc lepiej spytaj na forum GM2/3 i spróbuj przez analogię.

 • nasula please translate whatever has been written by you as I can't understand.

 • Nothing important.
  They claimed that it was impossible to set a password in dot2, whether to lock or unlock with a password, or to have a separate account - several accounts ...

  But ... in the dot2 instruction there is no way to change the subnet mask, and it's possible, the same as in GM2.

  So better ask on the GM2 / 3 forum and try by analogy. ;)